Search
  • Tìm kiếm
Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Danh mục
1 QĐ 106/QĐ-ĐHNT Quyết định Ban hành Đề án phát triển nguồn thu ngoài hoạt động đào tạo Trường Đại học Nha Trang

16-01-2024 Kế hoạch phát triển và đầu tư
2 QĐ 1472/QĐ-ĐHNT Quy trình điều chuyển tài sản nội bộ Trường Đại học Nha Trang

05-10-2023 Công tác quản lý tài sản
3 1339/QĐ-ĐHNT Quyết định Ban hành quy trình thanh lý tài sản của Trường Đại học Nha Trang

15-09-2023 Công tác quản lý tài sản
4 QĐ 1141/QĐ-ĐHNT Quyết định Ban hành Chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học đã được kiểm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, chương trình đào tạo đặc biệt tại Trường Đại học Nha Trang

28-08-2023 Tài chính và kế toán tài vụ
5 QĐ 1142/QĐ-ĐHNT Quyết định Ban hành chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo đối với các chương trình đào tạo đặc biệt tại Trường Đại học Nha Trang

28-08-2023 Tài chính và kế toán tài vụ
6 QĐ 1139/QĐ-ĐHNT Quyết định Ban hành Quy định xác định chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học đã được kiểm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, chương trình đào tạo đặc biệt tại Trường Đại học Nha Trang

25-08-2023 Tài chính và kế toán tài vụ
7 1025/QĐ-ĐHNT Quyết định Ban hành quy chế Quản lý công nợ của Trường Đại học Nha Trang

18-08-2023 Tài chính và kế toán tài vụ
8 Mẫu giấy xác nhận thu nhập

15-08-2023 Tài chính và kế toán tài vụ
9 1413/QĐ-ĐHNT Quyết định Ban hành Quy định đóng học phí của Trường Đại học Nha Trang

18-10-2022 Tài chính và kế toán tài vụ
10 NQ 39 (2022) Quy chế Tài chính

20-09-2022 Tài chính và kế toán tài vụ
11 QĐ 1268 (2021) Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Trường Đại học Nha Trang

Công tác quản lý tài sản