Search

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị chức năng chuyên môn thuộc Trường Đại học Nha Trang. Chức năng của đơn vị được quy định tại Nghị quyết số 20/NQ-ĐHNT ngày 27 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng trường. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kế hoạch - Tai chính được quy định tại Quyết định số 500/QĐ-ĐHNT ngày 29 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng, cụ thể như sau:

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu giúp Hiệu trưởng, Hội đồng trường quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, tài sản; quản lý tài sản; quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản; công tác tài chính, kế toán của Nhà trường.

II. NHIỆM VỤ
1. Kế hoạch phát triển và đầu tư
a) Xây dựng giám sát và đôn đốc thực hiện kế hoạch đầu tư dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Trường;
b) Chủ trì xây dựng kế hoạch tự chủ tài chính, nâng cao khả năng tự chủ tài chính, quản lý thu, chi tập trung, xây dựng các phương án quản lý, cân đối nguồn chi theo hướng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả;
c) Chủ trì xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa chống xuống cấp hàng năm; theo dõi và đôn đốc thực hiện Kế hoạch;
d) Chủ trì thống kê và xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm;
đ) Xây dựng kế hoạch tăng các nguồn thu hợp pháp cho Nhà trường từ các nguồn kinh phí nhà nước cấp, học phí, lệ phí, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các dịch vụ, dự án.
2. Tài chính và kế toán tài vụ
a) Quản lý các nguồn thu và các khoản công quỹ của Trường;
b) Thực hiện chi tiêu và kiểm soát chi tiêu theo quy chế; kịp thời báo cáo và tham mưu giúp Hội đồng trường, Hiệu trưởng những biến động chi tiêu bất hợp lý để có giải pháp xử lý;
c) Quản lý hoạt động tài chính của các đơn vị tự chủ trực thuộc Trường; theo dõi hoạt động tài chính của đơn vị thuộc trường có thu, các đề tài, dự án;
d) Thanh quyết toán các khoản kinh phí thường xuyên, không thường xuyên và kinh phí đầu tư xây dựng kịp thời, hiệu quả theo quy định hiện hành;
đ) Hướng dẫn các đơn vị, cá nhân trong công tác thực hiện các gói thầu, các quy định về tài chính, kế toán.
3. Công tác quản lý dự án và đầu tư xây dựng cơ bản
a) Xây dựng và quản lý kế hoạch xây dựng cơ bản;
b) Triển khai, quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật.
4. Công tác quản lý tài sản
a) Đầu mối quản lý chung tất cả tài sản của Nhà trường; tham mưu Hiệu trưởng phân cấp quản lý tài sản; chủ trì theo dõi, kiểm tra việc khai thác, sử dụng tài sản tại các đơn vị, cá nhân được giao;
b) Quản lý, theo dõi và hướng dẫn nghiệp vụ công tác mua sắm, sử dụng và sửa chữa tài sản công. Làm các thủ tục hành chính với cơ quan quản lý cấp trên về công tác thiết bị;
c) Tổ chức thanh lý tài sản hư hỏng hoặc hết thời hạn sử dụng.
5. Công tác khác
a) Chủ trì xây dựng các văn bản quản lý nội bộ có liên quan đến chức năng của đơn vị;
b) Quản lý, đánh giá VC, NLĐ của đơn vị; quản lý tài sản, thiết bị được giao;
c) Thực hiện chế độ báo cáo, giải trình về nhiệm vụ được giao theo quy định;
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường hoặc Hiệu trưởng giao.