Search
  • Tìm kiếm
Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Danh mục
1 24/2024/NĐ-CP Nghị định số 24/2024/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

27-02-2024 Kế hoạch phát triển và đầu tư
2 01/2024/TT-BKHĐT Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

15-02-2024 Kế hoạch phát triển và đầu tư
3 845/QĐ-ĐHNT Quy chế chi tiêu nội bộ

Quyết định số 845/QĐ-ĐHNT ngày 20/7/2023 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

20-07-2023 Tài chính và kế toán tài vụ
4 22/2023/QH15 Luật số 22/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Đấu thầu

23-06-2023 Kế hoạch phát triển và đầu tư
5 08/2022/TT-BKHĐT Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

31-05-2022 Kế hoạch phát triển và đầu tư
6 15/2021/NĐ-CP Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

03-03-2021 Quản lý dự án và đầu tư xây dựng cơ bản
7 10/2021/NĐ-CP Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

09-02-2021 Quản lý dự án và đầu tư xây dựng cơ bản
8 06/2021/NĐ-CP Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

26-01-2021 Quản lý dự án và đầu tư xây dựng cơ bản
9 125/2020/NĐ-CP Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

19-10-2020 Tài chính và kế toán tài vụ
10 123/2020/NĐ-CP Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về hóa đơn, chứng từ

19-10-2020 Tài chính và kế toán tài vụ
11 40/2020/NĐ-CP Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

06-04-2020 Kế hoạch phát triển và đầu tư
12 39/2019/QH14 Luật số 39/2019/QH14 của Quốc hội: Luật đầu tư công

13-06-2019 Kế hoạch phát triển và đầu tư
13 5578/QĐ-BGDĐT Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

26-12-2018 Công tác quản lý tài sản
14 63/2014/NĐ-CP Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

26-06-2014 Kế hoạch phát triển và đầu tư
15 50/2014/QH13 Luật Xây dựng

Ngày có hiệu lực 01-01-2015

18-06-2014 Quản lý dự án và đầu tư xây dựng cơ bản
16 43/2013/QH13 Luật Đấu thầu

Ngày có hiệu lực 01-7-2014

26-11-2013 Kế hoạch phát triển và đầu tư
17 15/2017/QH14 Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Công tác quản lý tài sản
18 88/2015/QH13 Luật Kế toán 2015

Tài chính và kế toán tài vụ
19 174/2016/NĐ-CP Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

Tài chính và kế toán tài vụ
20 151/2017/NĐ-CP Nghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý sử dụng tài sản công

Công tác quản lý tài sản
21 05/2019/NĐ-CP Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Về kiểm toán nội bộ

Tài chính và kế toán tài vụ
22 107/2017/TT-BTC Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Tài chính và kế toán tài vụ