Search

Về quản lý dữ liệu và kiểm tra hóa đơn đầu vào

Thực hiện quy định của Nhà nước, để phục vụ cho việc quản lý dữ liệu và kiểm tra hóa đơn đầu vào. Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng Kế hoạch - Tài chính kính đề nghị toàn thể viên chức và người lao động khi mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho các hoạt động của đơn vị, Nhà trường cần yêu cầu bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ xuất hóa đơn điện tử để thanh toán (viên chức và người lao động tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ).
Hóa đơn điện tử của đơn vị, cá nhân cần gửi đến hộp thư điện tử sau:

truongdaihocnhatrang@meinvoice.vn

Sau khi hóa đơn được gửi đến hộp thư điện tử trên, các thông tin của hóa đơn sẽ được hệ thống của Tổng cục thuế kiểm tra. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Phòng KHTC sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục thanh toán theo quy định.

                                                                                                              Phòng KHTC

  • Chia sẻ