Search

Thông báo về mức học phí tạm thu năm học 2023-2024

Nhà trường xin thông báo đến sinh viên về mức học phí tạm thu, thời gian nộp học phí áp dụng cho năm học 2023-2024 của Trường như sau:

  1. Đối với học phí năm học 2023-2024

Nhà trường đã xác định mức tạm thu học phí năm học 2023-2024 theo khung học phí của năm học 2022-2023 (lùi lộ trình học phí 01 năm so với lộ trình học phí quy định tại Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ). Sau khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền, mức học phí tạm thu năm học 2023-2024 của Nhà trường sẽ được điều chỉnh (tăng hoặc giảm) để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Để tạo điều kiện cho sinh viên trong quá trình học tập và thực hiện việc nộp học phí, Nhà trường gia hạn thời gian đóng học phí đến hết ngày 22/11/2023. Đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và những sinh viên có nguyện vọng gia hạn thêm thời gian đóng học phí, sinh viên cần liên hệ với Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên để được hỗ trợ thủ tục giải quyết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc sinh viên cần liên hệ trực tiếp với bộ phận thu học phí của Phòng Kế hoạch - Tài chính (Email: khtc@ntu.edu.vn) để được hỗ trợ.

Đề nghị các trưởng Khoa/Viện, cố vấn học tập của các lớp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Trường thông báo đến toàn thể sinh viên được biết./.

Trân trọng./.

Thông báo chi tiết trong file đính kèm.

  • Chia sẻ