Search

Thông báo kê khai bổ sung thay đổi thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc

Để chuẩn bị cho việc chuyển đổi sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14: “Khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế”. Tổng cục Thuế đã triển khai các giải pháp kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an để truy vấn thông tin mã định danh của các mã số thuế cá nhân.

Để Phối hợp triển khai và thực hiện với cơ quan Thuế, phòng Kế hoạch Tài chính xin được thông báo về việc rà soát chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế đối với người phụ thuộc (theo danh sách người phụ thuộc cần bổ sung thay đổi thông tin của cơ quan thuế gửi về Trường) như sau:

-  CBVC điền đầy đủ các thông tin của người phụ thuộc vào tờ khai mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC, trong đó ưu tiên nhập số CCCD mới nhất trong mục : loại giấy tờ (đối với người phụ thuộc đăng ký thuế bằng giấy khai sinh thì CBVC chọn loại giấy tờ là CCCD và số của giấy tờ là số định danh của người phụ thuộc).

      Sau khi điền đầy đủ các thông tin CBVC vui lòng gửi lại file đã kê khai vào email của chuyên viên Đỗ Trần Hà My: Mydth@ntu.edu.vn  trước ngày 10/10/2023 để kịp thời tổng hơp dữ liệu gửi Cơ quan Thuế. Sau thời gian trên CBVC tự bổ sung thay đổi thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc bằng cách đăng ký thông tin theo phương thức điện tử hoặc đến trực tiếp cơ quan thuế để thay đổi thông tin.

Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Chia sẻ