Search

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 2/NĂM HỌC 2023-2024

Phòng Kế hoạch - Tài chính cập nhập danh sách sinh viên xin gia hạn thời gian đóng học phí đã được Ban giám hiệu phê duyệt.

* File danh sách bao gồm 2 sheet: Danh sách SV được gia hạn HP và Danh sách SV không được gia hạn HP (có ghi rõ lý do)(tải file tại đây)

  • Chia sẻ