Search

Danh sách sinh viên dự kiến cấm thi và hủy kết quả đăng ký môn học do nợ học phí học kỳ I năm học 2023-2024

Căn cứ Thông báo số 831/TB-ĐHNT ngày 29/9/2023 của Hiệu trưởng, thời gian gia hạn để sinh viên hoàn tất việc đóng học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đến ngày 22/11/2023. Nhà trường xin thông báo để sinh viên biết:

1. Những sinh viên đã được Nhà trường gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ I năm học 2023-2024, sinh viên phải đóng học phí trước thời gian Nhà trường cho gia hạn để đảm bảo kết quả học tập trong HKI năm học 2023-2024  (xem danh sách tại đây: https://phongctsv.ntu.edu.vn/thong-bao/eid/danh-sach-sinh-vien-duoc-nha-truong-gia-han-thoi-gian-dong-hoc-phi-hki-nam-hoc-20?gidzl=dzMUUciuwXsQo9j-RYVe69x1dNjqVkWQXvUQBoPux4BMdyakT2Aw6OVEotec8hCTWCtBB3J4ta1KQJlk5W).

2. Những sinh viên chưa thực hiện nghĩa vụ đóng học phí học kỳ I năm học 20232-2024 (Không thuộc đối tượng được gia hạn), dự kiến cấm thi và hủy kết quả đăng ký môn học học kỳ I năm học 2023-2024 (xem danh sách tại đây).

 

 

  • Chia sẻ